دانش و فناوری
کد خبر : 30780
سه شنبه - 19 مهر 1401 - 08:27

آمریکا در پی تصویب قطعنامه چهارم ضد روسی

آمریکا و متحدانش در پی وتوی قطعنامه ضد روسی اخیر از سوی مسکو در شورای امنیت، در پی محکومیت روسیه در نشست فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل هستند تا با تصویب چهارمین قطعنامه توسط کشورهای جهان، مسکو را این بار برای الحاق چهار منطقه محکوم کنند.

آمریکا و متحدانش در پی وتوی قطعنامه ضد روسی اخیر از سوی مسکو در شورای امنیت، در پی محکومیت روسیه در نشست فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل هستند تا با تصویب چهارمین قطعنامه توسط کشورهای جهان، مسکو را این بار برای الحاق چهار منطقه محکوم کنند.