دانش و فناوری
کد خبر : 30598
سه شنبه - 12 مهر 1401 - 11:28

تظاهرات مردم ایتالیا دراعتراض به افزایش هزینه زندگی

صد‌ها نفر در شهر رم پایتخت ایتالیا و دیگر شهر‌های این کشور در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و افزایش بهای سوخت تظاهرات کرد.

صد‌ها نفر در شهر رم پایتخت ایتالیا و دیگر شهر‌های این کشور در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و افزایش بهای سوخت تظاهرات کرد.