دانش و فناوری
کد خبر : 30300
چهارشنبه - 23 شهریور 1401 - 09:27

سفر شاه انگلیس به ایرلند همزمان با انتقال تابوت ملکه

همه مراحل چند ساعته انتقال تابوت ملکه انگلیس از اسکاتلند به لندن و کاخ باکینگهام با تشریفات ویژه و در میان تدابیر شدید امنیتی و حضور گسترده پلیس انجام شد.

همه مراحل چند ساعته انتقال تابوت ملکه انگلیس از اسکاتلند به لندن و کاخ باکینگهام با تشریفات ویژه و در میان تدابیر شدید امنیتی و حضور گسترده پلیس انجام شد.