دانش و فناوری
کد خبر : 29790
شنبه - 5 شهریور 1401 - 14:27

تنش اخیر آمریکا و ایران در سوریه بر سر چیست؟/ پیام واشنگتن به تهران برای پایان درگیری ها

در چند روز گذشته، شاهد برخوردها و تنش هایی میان آمریکا و محور مقاومت در سوریه و مشخصا شرق و جنوب این کشور بوده ایم؛ تنش هایی که توجهات زیادی را به خود چلب کرده و تحلیل های مختلفی پیرامون تنش آفرینی آمریکا در سوریه ارائه شده است.

تنش اخیر آمریکا و ایران در سوریه بر سر چیست؟/ پیام واشنگتن به تهران برای پایان درگیری ها

در چند روز گذشته، شاهد برخوردها و تنش هایی میان آمریکا و محور مقاومت در سوریه و مشخصا شرق و جنوب این کشور بوده ایم؛ تنش هایی که توجهات زیادی را به خود چلب کرده و تحلیل های مختلفی پیرامون تنش آفرینی آمریکا در سوریه ارائه شده است.