دانش و فناوری
کد خبر : 29480
چهارشنبه - 26 مرداد 1401 - 15:27

طالبان تنها فرمانده شیعه خود را کشت

فرمانده مهدی معروف به مولوی مهدی، تنها فرمانده سرشناس هزاره و شیعه بود که در بیش از یک دهه گذشته در صفوف طالبان جنگیده بود.

فرمانده مهدی معروف به مولوی مهدی، تنها فرمانده سرشناس هزاره و شیعه بود که در بیش از یک دهه گذشته در صفوف طالبان جنگیده بود.