دانش و فناوری
کد خبر : 29400
دوشنبه - 24 مرداد 1401 - 14:27

تا ساعت ۱۲ امشب پیشنهادات نهایی را به طرفین مذاکراتی مکتوب ارسال می کنیم

طرف آمریکایی باید انعطاف نشان دهد به دلیل مشکلات داخلی که دارد نوبت آنها است. طرف آمریکایی در مذاکرات وین، در حد نسبی در مورد دو موضوع شفاهی با پیشنهادات ایران موافقت کرده است که باید تبدیل به متن شود و در مورد یک موضوع هم باید انعطاف نشان دهد. روزهای آینده روزهای مهمی است

تا ساعت ۱۲ امشب پیشنهادات نهایی را به طرفین مذاکراتی مکتوب ارسال می کنیم

طرف آمریکایی باید انعطاف نشان دهد به دلیل مشکلات داخلی که دارد نوبت آنها است. طرف آمریکایی در مذاکرات وین، در حد نسبی در مورد دو موضوع شفاهی با پیشنهادات ایران موافقت کرده است که باید تبدیل به متن شود و در مورد یک موضوع هم باید انعطاف نشان دهد. روزهای آینده روزهای مهمی است