دانش و فناوری
کد خبر : 29259
چهارشنبه - 19 مرداد 1401 - 15:29

آذربایجان از طریق ایران به نخجوان متصل می‌شود

وزیر خارجه جمهوری آذربایجان با اشاره به این که باکو ساخت یک پل بر روی رود ارس را آغاز کرده است گفت که جمهوری آذربایجان از طریق ایران به نخجوان متصل می‌شود.

وزیر خارجه جمهوری آذربایجان با اشاره به این که باکو ساخت یک پل بر روی رود ارس را آغاز کرده است گفت که جمهوری آذربایجان از طریق ایران به نخجوان متصل می‌شود.