دانش و فناوری
کد خبر : 29255
چهارشنبه - 19 مرداد 1401 - 14:29

احتمال عدم پذیرش پیشنویس از سوی ایران بیشتر از پذیرش است/ تهران در این مقطع جواب قطعی منفی نخواهد داد/ تا اجلاس سپتامبر آژانس هم‌چنان فضا برای توافق مساعد است

دور جدید مذاکرات هسته ای در وین که از روز پنج شنبه هفته گذشته آغاز و پنج روز بعد در روز دوشنبه این هفته پایان یافت، پیش نویسی از سوی اروپا به ایران و آمریکا ارائه شد که به گفته یک مقام اروپایی پاسخ به پیش‌نویس توافق احیای برجام یا «آری» است یا «نه».

احتمال عدم پذیرش پیشنویس از سوی ایران بیشتر از پذیرش است/ تهران در این مقطع جواب قطعی منفی نخواهد داد/ تا اجلاس سپتامبر آژانس هم‌چنان فضا برای توافق مساعد است

دور جدید مذاکرات هسته ای در وین که از روز پنج شنبه هفته گذشته آغاز و پنج روز بعد در روز دوشنبه این هفته پایان یافت، پیش نویسی از سوی اروپا به ایران و آمریکا ارائه شد که به گفته یک مقام اروپایی پاسخ به پیش‌نویس توافق احیای برجام یا «آری» است یا «نه».