دانش و فناوری
کد خبر : 29182
دوشنبه - 17 مرداد 1401 - 16:27

اولین ماموریت کره جنوبی به ماه انجام شد

کره جنوبی با انجام ماموریت در ماه به هفتمین کشور در جهان تبدیل شد که یک کاوشگر بدون سرنشین به ماه پرتاب کرده است.

کره جنوبی با انجام ماموریت در ماه به هفتمین کشور در جهان تبدیل شد که یک کاوشگر بدون سرنشین به ماه پرتاب کرده است.