دانش و فناوری
کد خبر : 26007
پنجشنبه - 4 فروردین 1401 - 18:56

رویای شکل گیری ناتوی منطقه ای در برابر ایران محقق می شود!؟

در سالیان اخیر و در برهه های مختلف، بحث تشکیل اتحاد برخی کشورهای منطقه علیه ایران در قالب ناتوی عربی مطرح بوده است. به ویژه با عیان شدن روابط میان رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی و همچنین کاهش حضور آمریکا در منطقه این موضوع در سالیان گذشته همواره مطرح بوده است.

رویای شکل گیری ناتوی منطقه ای در برابر ایران محقق می شود!؟

در سالیان اخیر و در برهه های مختلف، بحث تشکیل اتحاد برخی کشورهای منطقه علیه ایران در قالب ناتوی عربی مطرح بوده است. به ویژه با عیان شدن روابط میان رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی و همچنین کاهش حضور آمریکا در منطقه این موضوع در سالیان گذشته همواره مطرح بوده است.