دانش و فناوری
کد خبر : 25157
پنجشنبه - 19 اسفند 1400 - 18:27

چه خطاها و ناکامی های راهبردی منجر به تهاجم روسیه به اوکراین شد؟/با وقوع جنگ اوکراین چینی‌ها نفس راحتی کشیدند

ریشه های این جنگ به کجا بر می گردد؟ ملاحظات راهبردی برای تبدیل کردن یک کشور به محل رقابت قدرت های بزرگ چه بوده است؟ خطای سیاستمدران آمریکا، روسیه و اوکراین در این بحران چه بود و برنده این جنگ چه کسی خواهد بود؟

چه خطاها و ناکامی های راهبردی منجر به تهاجم روسیه به اوکراین شد؟/با وقوع جنگ اوکراین چینی‌ها نفس راحتی کشیدند

ریشه های این جنگ به کجا بر می گردد؟ ملاحظات راهبردی برای تبدیل کردن یک کشور به محل رقابت قدرت های بزرگ چه بوده است؟ خطای سیاستمدران آمریکا، روسیه و اوکراین در این بحران چه بود و برنده این جنگ چه کسی خواهد بود؟