دانش و فناوری
کد خبر : 25088
چهارشنبه - 18 اسفند 1400 - 16:27

احمد زیدآبادی؛ جنگ اوکراین چه راه حلی دارد؟

اگر جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه یابد، خیلی چیز‌ها در جهان ما تغییر خواهد کرد و چه بسا در سال‌های آینده با آرایش سیاسی بسیار متفاوتی از آرایش سیاسی دنیای کنونی روبرو خواهیم شد.

اگر جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه یابد، خیلی چیز‌ها در جهان ما تغییر خواهد کرد و چه بسا در سال‌های آینده با آرایش سیاسی بسیار متفاوتی از آرایش سیاسی دنیای کنونی روبرو خواهیم شد.