دانش و فناوری
کد خبر : 2328
چهارشنبه - 17 دی 1399 - 17:28

مخالفت دادگاه لندن با آزادی جولیان آسانژ

جولیان آسانژ دادگاه لندن با آزادی جولیان آسانژ، موسس سایت افشاگر ویکی لیکس به قید وثیقه مخالفت کرد و او باید تا زمان تعیین تکلیف درخواست تجدیدنظر آمریکا درباره استرداد در زندان بماند.

جولیان آسانژ دادگاه لندن با آزادی جولیان آسانژ، موسس سایت افشاگر ویکی لیکس به قید وثیقه مخالفت کرد و او باید تا زمان تعیین تکلیف درخواست تجدیدنظر آمریکا درباره استرداد در زندان بماند.