دانش و فناوری
کد خبر : 22891
یکشنبه - 17 بهمن 1400 - 14:30

منتظر ظهور «فمبات»ها باشید!

تیم پژوهشی دانشگاه ایالتی واشنگتن دریافت که داوطلبان، ربات‌های انسان نمای مونث را به ربات‌های انسان نمای مذکر ترجیح داده بودند.

تیم پژوهشی دانشگاه ایالتی واشنگتن دریافت که داوطلبان، ربات‌های انسان نمای مونث را به ربات‌های انسان نمای مذکر ترجیح داده بودند.