دانش و فناوری
کد خبر : 21462
شنبه - 25 دی 1400 - 19:28

برلوسکونی به دنبال ریاست جمهوری ایتالیا

سیلویا برلوسکونی نخست وزیر سابق ایتالیا که سودای تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری را در سر دارد، به حمایت احزاب دست راستی دل خوش کرده است.

سیلویا برلوسکونی نخست وزیر سابق ایتالیا که سودای تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری را در سر دارد، به حمایت احزاب دست راستی دل خوش کرده است.