دانش و فناوری
کد خبر : 21189
چهارشنبه - 22 دی 1400 - 08:31

کانادا به شهروندانش در پاکستان هشدار داد

کانادا با هشدار به شهروندان خود در پاکستان اعلام کرد: سفر به برخی از شهرها و مناطق پاکستان با خطرهای فزاینده ای مواجه خواهد بود.

کانادا با هشدار به شهروندان خود در پاکستان اعلام کرد: سفر به برخی از شهرها و مناطق پاکستان با خطرهای فزاینده ای مواجه خواهد بود.