دانش و فناوری
کد خبر : 17678
دوشنبه - 1 آذر 1400 - 14:28

خطیب زاده: تمرکز ما در وین بر رفع تحریم‌هاست

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره سفر گروسی گفت: این سفر تاریخش از قبل مطرح شده بود و موضوعاتی بین ایران و آژانس است که سعی کرده‌ا‌یم در چارچوب فنی انجام شود. این سفر هم دستورکار مشخصی از سوی ایران و آژانس دارد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره سفر گروسی گفت: این سفر تاریخش از قبل مطرح شده بود و موضوعاتی بین ایران و آژانس است که سعی کرده‌ا‌یم در چارچوب فنی انجام شود. این سفر هم دستورکار مشخصی از سوی ایران و آژانس دارد.