دانش و فناوری
کد خبر : 16364
دوشنبه - 10 آبان 1400 - 13:29

آزادی رئیس حزب عمر البشر

در میانه اقدامات ابتکاری سیاستمداران برای خروج از بحران سودان، تلویزیون رسمی این کشور از برکناری «مبارک محمود»، دادستان کل و ۷ دادستان ارشد سودان توسط «عبدالفتاح برهان»، فرمانده ارتش کشور خبر داد.

در میانه اقدامات ابتکاری سیاستمداران برای خروج از بحران سودان، تلویزیون رسمی این کشور از برکناری «مبارک محمود»، دادستان کل و ۷ دادستان ارشد سودان توسط «عبدالفتاح برهان»، فرمانده ارتش کشور خبر داد.