دانش و فناوری
کد خبر : 14469
پنجشنبه - 24 تیر 1400 - 13:30

مقصد بعدی زیدان مشخص شد

زین الدین زیدان حداقل تا یک سال دیگر به هیچ پیشنهادی در رده باشگاهی پاسخ مثبت نخواهد داد.

زین الدین زیدان حداقل تا یک سال دیگر به هیچ پیشنهادی در رده باشگاهی پاسخ مثبت نخواهد داد.