دانش و فناوری
کد خبر : 13342
چهارشنبه - 2 تیر 1400 - 10:27

درصد آرای منتخب ریاست جمهوری در برخی کشورها

نگاهی به درصد آرای روسای جمهور بعضی کشورهای جهان برحسب کل واجدین شرایط رای دهی./خبرگزاری دانشجو

نگاهی به درصد آرای روسای جمهور بعضی کشورهای جهان برحسب کل واجدین شرایط رای دهی./خبرگزاری دانشجو