دانش و فناوری
کد خبر : 13190
دوشنبه - 31 خرداد 1400 - 08:29

قهر تاریخی فرانسویان با صندوق رای

تا ساعت ۲۰ روز یکشنبه فقط ۳۲ درصد فرانسوی‌های واجد شرایط در انتخابات مناطق شرکت کردند.

تا ساعت ۲۰ روز یکشنبه فقط ۳۲ درصد فرانسوی‌های واجد شرایط در انتخابات مناطق شرکت کردند.