دانش و فناوری
کد خبر : 11644
سه شنبه - 4 خرداد 1400 - 08:27

برای بازگشت به برجام کارهای زیادی باید انجام شود

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با اشاره به سازنده بودن آخرین دور گفتگوهای وین، مدعی شد که برای بازگشت متقابل به برجام هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با اشاره به سازنده بودن آخرین دور گفتگوهای وین، مدعی شد که برای بازگشت متقابل به برجام هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.