منابع خبری محلی از ترور یکی از رهبران جریان صدر در استان ذی قار عراق خبر دادند.