۹۴ تن از افراد گروه طالبان در مناطق مختلف افغانستان کشته شدند.