پلیس اکوادور از برجاماندن ده ها کشته طی شورش در سه زندان این کشور خبر داد.