سازمان ملل گفته است که ۵۵ درصد از جمعیت افغانستان تا سال آینده با بحران غذایی روبرو خواهند شد.