منابع خبری از جان باختن دو نفر برااثر بارندگی شدید و سیل در عربستان سعودی خبر دادند.