یک گروه مسلح ناشناس دیروز (یکشنبه) ۲۲ غیرنظامی را در جنوب غرب کشور آفریقایی نیجر به قتل رساندند.