در حمله راهزنان مسلح به ایالت «زامفارا» در نیجریه، ۲۲ نفر کشته شدند.