روزنامه ال کامریو پرو، پنجشنبه نوشت پدرو کاستیلو رئیس جمهور برکنار شده پرو، به تحریک و بر هم زدن نظم عمومی کشور متهم شده و ممکن است به ۲۰ سال زندان محکوم شود.