ریانووستی از تیراندازی در یک مدرسه در روسیه خبر داد.