نخست وزیر تونس که تنها چهار ماه و چند روز از تشکیل کابینه اش می گذرد از تغییر ۱۱ وزیر در این کابینه خبر داد.