در حمله افراد مسلح به منطقه‌ای در بورکینافاسو نزدیک به یکصد نفر کشته شدند.