جو بایدن برای اولین بار یک مسلمان را به سمت قضا در یک دادگاه فدرال منصوب کرد.