یک سرباز گارد ملی اوکراین با شلیک به همقطاران خود ۵ نفر از آنان را کشت.