در پی استعفای رئیس جمهور سابق کوزوو، یک زن جوان به عنوان رئیس جمهور این کشور برگزیده شد.