دبی هیویت به عنوان رئیس اتحادیه فوتبال انگلیس انتخاب شد.