یک جنگنده ارتش ترکیه در حین مانور نمایشی سقوط کرد و خلبان آن کشته شد.