الخلیفی در یک لایو اینستاگرامی درباره تصمیم به خودکشی خود گفت: «همه شما را به خدا می‌سپارم شاید در جهان دیگر روی راحتی و آسایش را ببینم. با دوستانم خداحافظی می‌کنم و امیدوارم که مرا مانند مردگانتان یادآوری کنید».