گونه‌ای به نام دلتاکرون وجود ندارد. اومیکرون و دلتا یک ابرگونه را تشکیل نداده اند.