گروهی از حامیان ارتش میانمار مسلح به سلاح سرد با حمله به سوی معترضان به کودتای نظامی یکم فوریه چندین نفر را مورد اصابت چاقو قرار دادند.