کارشناس مسائل بین الملل در گفتگویی احتمال موفقیت مذاکرات بین ایران و عربستان را مورد بررسی قرار داد.