گونه جدیدی از ویروس کرونای جدید در بلژیک شناسایی شد.