منابع خبری از درگذشت میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی خبر دادند.