گورباچف در گورستان نوودویچی در کنار همسرش رایسا (که در سال ۱۹۹۹ درگذشت) به خاک سپرده خواهد شد.