آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گلوله باران مرگبار دیروز در دهوک عراق را محکوم کرد و خواستار تحقیقات فوری در این زمینه شد.