آفریقایی ها می گویند روند واکسیناسیون ضد کرونا در جهان تبعیض آمیز است.