فواد حسین و رابرت مالی در مورد ایران در جریان دیدار در واشنگتن با هم رایزنی کردند.