پادشاه عربستان و امیر قطر به صورت تلفنی با یکدیگر گفت‌وگو کردند.