مکرون از شهروندان فرانسه خواست که از قطعی برق احتمالی وحشت نکنند.